"The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships? Motorcycles? Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I’d never see. And then, one day, I got in." — Tron: Legacy

2013-06-23

Konfiguracja Honeywell Dolphin 7800 Android na Ubuntu 12.04

Kolejna ściąga. Jako, że urządzenia nie ma uwzględnionego w SDK Androida, trzeba trochę pogrzebać ręcznie.


1. Ustawić  ścieżki do SDK (ADT w katalogu użytkownika, przykład), dodać poniższe na końcu pliku /etc/profile , po edycji wylogować się i zalogować ponownie.

export PATH=$PATH:/home/rs/ADT/sdk/platform-tools
export PATH=$PATH:/home/rs/ADT/sdk/tools


2. Skopiować addons z pliku zip Honeywella do katalogu ADT, np: /home/rs/ADT/add-ons

3. Uzupełnić brakujące SDK i zależności wymagane przez addons Honeywella (API 15) (uruchomić polecenie: android). Zamknąć po zakończeniu.

4. W pliku ~/.android/adb_usb.ini powinien się pokazać wpis: 0x02ce . Jeżeli nie ma,
uruchomić polecenie: android update adb

5. Utworzyć plik: /etc/udev/rules.d/71-android.rules z zawartością:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="02ce", MODE="0666", GROUP="plugdev"

Nie używać edytorów, które pozostawiają śmieci w postaci plików tymczasowych, lub takowe po edycji usunąć!

6. Zmienić prawa pliku i zamknąć usługi:
  • chown root /etc/udev/rules.d/71-android.rules
  • chmod 644 /etc/udev/rules.d/71-android.rules 
  • service udev restart
  • killall adb
7.  Z konta użytkownika. Z root nie zadziała. Wcześniej rozłączyć i połączyć urządzenie do USB. Ustawić tryb debugowania w urządzeniu.
  • sudo adb devices

* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
12302D02E5    device

 

Fin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz